Top Menu

Program potpora i kreditiranja ugostiteljske industrije

Program potpora i kreditiranja ugostiteljske industrije

Ministarstvo turizma objavilo je Otvoreni javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske usluge.

Riječ je o bespovratnim potporama u vrijednosti do najviše 100.000,00 kn, koji se mogu iskoristiti tijekom 2008. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30.11. 2008. godine., stoga treba odmah reagirati.

Predmet sufinanciranja su projekti kontinuiranog poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluge, te razvijanja konkurentskih prednosti.

U nastavku prenosimo navedeni javni poziv


Klasa: 334-05/08-01/43

Urbroj: 529-03-08-1 od 29. IX. 2008. (1024)

Ministarstvo turizma, Prisavlje 14, 10 000 Zagreb objavljuje


OTVORENI JAVNI POZIV

za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima i projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije.

I. Predmet javnog poziva je dodjela novčanih sredstava Ministarstva za sufinanciranje programa i projekata te izradu projektne dokumentacije usmjerenih na aktivnosti poduzetnika u ugostiteljstvu radi kontinuiranog poboljšanja kvalitete poslovanja i pružanja usluge uvođenjem inovacija, novih tehnologija i razvijanja konkurentnih prednosti.

II. Sredstva su namijenjena trgovačkim društvima i obrtima na području RH.

III. Ministarstvo će sufinancirati projekte koji ostvaruju sljedeće ciljeve:

– uvođenje, certifikaciju i održavanje HACCP sustava

– uvođenje, certifikaciju i održavanje sustava kvalitete 9001:2000

– uvođenje sustava upravljanja okolišem u hotele

– uvođenje metodologije čistije proizvodnje u hotele

– poticanje marketinških aktivnosti (promotivni materijali, izrada web-stranice)

– poticanje posebnih programa (npr. izgradnja wellnessa i sl.)

– poticaj ulaganja u energetsku učinkovitost.


IV. Uz prijavu potrebno je priložiti:

– obrazac zahtjeva

– dokaz o pravnom statusu predlagatelja/nositelja projekta

– dokaz o pravu raspolaganja ugostiteljskim objektom

– dokaz o uporabljivosti objekta

– izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika koja sadrži podatke o svim dodijeljenim državnim potporama male vrijednosti koje su predlagatelju dodijeljene unazad tri godine do dana podnošenja zahtjeva, kao i suglasnost predlagatelja o javnoj objavi podataka Odluke o dodijeli sredstava (nositelj i naziv projekta te iznos dodijeljenih sredstava). Tekst izjave nalazi se na internetskim stranicama Ministarstva

– kratak opis programa/projekta – cilj, nositelje izvođenja, idejni projekt, projektnu dokumentaciju i dr.

– vrijeme/rok provedbe projekta

– troškovnik provedbe projekta

– foto-dokumentaciju postojećeg stanja (objekta, okoliša i sl.)

– potvrdu nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi.


V. Prijave za dodjelu sredstava razmatra Povjerenstvo osnovano u Ministarstvu turizma koje se sastaje po potrebi tijekom trajanja javnog poziva. Odluku o dodjeli sredstava donosi ministar na temelju prijedloga Povjerenstva te se s korisnikom sklapa ugovor. Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o namjenskom korištenju istih.

VI. Pri odluci o dodjeli sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:

– faza realizacije projekta (udio već uloženih sredstava u ukupno potrebnim sredstvima)

– odnos tražene potpore i vlastitih ulaganja

– sudjelovanje županija ili gradova/opcina i drugih subjekata u sufinanciranju

– procjena razine razvijenosti (nerazvijenosti) turističke ponude područja

– procjena doprinosa razvoju turističke ponude na područjima na kojima turizam nije dovoljno razvijen

– procjena učinka

– ocjena originalnosti projekta u smislu proširenja turističke ponude.


VII. Prijave se šalju preporučeno na adresu: Ministarstvo turizma, 10 000 Zagreb, Prisavlje 14, s naznakom: Prijava na javni poziv za dodjelu državnih potpora male vrijednosti programima projektima za unapređenje kvalitete ugostiteljske industrije – ne otvaraj.


VIII. Ministarstvo sufinancira do najviše 100.000,00 kuna.

IX. Javni poziv otvoren je tijekom 2008. godine do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 30. 11. 2008.

Nepravodobno dostavljeni i nepotpuni zahtjevi neće se uzimati u obzir.


 

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.