Top Menu

Razvoj poslovanja

Razvoj poslovanja

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta i uspješnu primjenu kod niza naših klijenata.

U najkraćim crtama predstavljamo bitne elemente usluge. Ukoliko ste doista zainteresirani postaviti dobre organizacijske i upravljačke temelje vaše tvrtke te sustavno razvijati posao obratite nam se za besplatni savjet ili kraću edukaciju.

 

Pet 'lakih' koraka

Pristup dijelimo u pet faza koje su međusobno povezane. Na početku posla, zajedno s vama, radimo analizu postojeće situacije. Cilj je utvrditi koje korake i u kojem redoslijedu ih treba provesti. Početna analiza obuhvaća u većem ili manjem opsegu sve prikazane elemente vaše organizacije, no često se ugovaraju i izvode samo određeni koraci ili segmenti usluge.

 

Strateško usmjerenje

Zbog brzih globalnih promjena, periodičkih kriza, utjecaja EU ili nacionalnog i lokalnog okruženja, konkurencije … potrebno je s vremena na vrijeme temeljno revidirati postojeći poslovni model. Ne možemo razmišljati, raditi i ponašati se na isti način kao prije deset, pet ili 2-3 godine – što je za pojedine industrije dugo vremensko razdoblje.

Razmišljanje o poslovnom modelu uz analizu okruženja, konkurencije, tehnoloških promjena, rizika … je prilika da se odmaknemo od svakodnevnog trčanja i pogledamo vlastito poslovanje iz drugačije perspektive.

U fazi strateškog usmjerenja radimo analizu vaše okoline, prije svega konkurencije, ali također i analizu postojećih organizacijskih kapaciteta i sposobnosti tvrtke. Ključni rezultati ove faze su:

·       razmatranje dosadašnjeg poslovnog modela i promišljanje o unaprjeđenju ili promjeni modela

·       re(definirana) misija i vizija

·       definirani kritični faktori uspjeha i ključni pokazatelji uspješnosti

·       utvrđene poslovne politike

·       jasno određeni dugoročni ciljevi i smjerovi djelovanja

·       opisane temeljne vrijednosti tvrtke

Okviri za promišljanje o poslovnom modelu mogu se ilustrirati sljedećim prikazom

(izvor: Business Model Generation, A. Osterwalder, Y. Pigneur)

Struktura

Karakteristične poslove ove faze vezujemo uz sistematizaciju radnih mjesta (Važno, prema ZOR-u, čl. 26. stavak (1) Poslodavac koji zapošljava najmanje dvadeset radnika dužan je donijeti i objaviti pravilnik o radu kojim se uređuju plaće, organizacija rada, postupak i mjere za zaštitu dostojanstva radnika te mjere zaštite od diskriminacije i druga pitanja važna za radnike zaposlene kod toga poslodavca, ako ta pitanja nisu uređena kolektivnim ugovorom.) Najznačajnije aktivnosti su osnovno upoznavanje s vašim temeljnim poslovnim procesima tj. na koji način operativno radite i stvarate vrijednost za vaše kupce i vašu tvrtku.

Značajna je analiza organizacijske strukture gdje nažalost često utvrdimo da nedostaju ili nisu ispravno postavljene / usklađene poslovne funkcije, ili nisu dovoljno dobro definirane pojedine vitalne poslovne funkcije, te zbog strukturnih nedostataka organizacija je u manjoj ili većoj mjeri disfunkcionalna.

 

Ključni rezultati ove faze su:

·       revidirana organizacijska shema

·       jasno određene nadležnosti, odgovornosti, ovlasti

·       izrađena sistematizacija radnih mjesta (opisi poslova, katalog RM…) – usklađenost sa zakonom ukoliko imate više od 20 zaposlenih

·       stvoreni preduvjeti za daljnji razvoj organizacije, npr. uvođenjem strukturiranog sustava plaća i nagrađivanja radnika

 

Procesi

Poslovna izvrsnost leži u dobrom poslovnom modelu i savršenstvu detalja. Detalji se kriju u vašim poslovnim procesima i stoga je tehnički najzahtjevnija faza analiza poslovnih procesa. Analiza se provodi ukoliko želite ostvariti jedan ili više od navedenih ciljeva, npr.:

·       značajno revidirati postojeće ICT rješenje (npr. ERP, informatizacija i/ili automatizacija poslovanja uz pomoć DMS/CMS i sličnih rješenja),

·       po potrebi uvesti potpuno novo informatičko rješenje ukoliko su postojeća zastarjela

·       napraviti redizajn poslovnih procesa (npr. uskladiti ih s najboljom poslovnom praksom, reinženjering poslovnih procesa) ili ako želite

·       kontinuirano poboljšavati poslovne procese (npr. ISO 9001, EFQM, poslovna izvrsnost)

 

Primjer: dajemo prikaz organizacije koja pruža usluge servisa gdje je na početku upit kupca a na kraju zadovoljstvo kupca pruženom uslugom. Jasno, dizajn procesa ali i org. strukture ovisi o: platežnoj moći i broj vaših kupaca, njihovim zahtjevima za kvalitetom, konkurenciji, edukaciji i vještinama vaših ljudi i opremljenosti te mnogim drugim elementima.

Iz navedenog proizlazi da se u dizajn organizacije ugrađuju oni elementi koji su direktno u funkciji uspješnosti i učinkovitosti, kako vezani uz kratkoročne, ali također i uz dugoročne ciljeve.

Ključni rezultati ove faze su:

·       opisani poslovni procesi s međusobnim vezama i tijekovima podataka

·       definirani kriteriji za izbor informatičkog rješenja

·       prepoznati programi unaprjeđenja procesa uz daljnje usklađenje organizacije

·       optimalno kapacitirani resursi (ljudi, oprema, tehnologija…)

·       definirani ciljevi i pokazatelji uspješnosti na nivou procesa

·       stvoreni preduvjeti za uvođenje varijabilnog dijela plaća

 

Uspostava sustava praćenje radnog učinka i nagrađivanja djelatnika

Da bi nova organizacija doista oživjela i počela davati očekivane rezultate potrebno je da svi djelatnici znaju kakva razina postignuća se od njih očekuje, na koji način će se to pratiti i mjeriti te kakve će koristi imati od tog tvrtka i oni osobno.

Kada bi pojednostavljeno opisali najvažnije aktivnosti u ovoj fazi tada bi mogli reći da stvaramo mjerljive preduvjete uspjeha organizacije na svim razinama kroz dodjelu odgovornosti, ovlasti ali i prava svakom pojedincu, imenom i prezimenom, kako za osobne rezultate, tako i za sveukupno poslovanje tvrtke.

Da bi kolektiv bio uspješan, moramo voditi računa o uključenju i motivaciji ključnih pojedinaca, o potrebnim znanjima i vještinama timova ili pojedinih odjela kao što su npr. prodaja, razvoj. Jasna je odgovornost uprave za sveukupne rezultate i učinak organizacije, nažalost u praksi zbog nedostatka strategije, nesređene organizacijske strukture i procesa uprava se bavi operativom, rješavanjem zaostalih problema, dnevnim poslovima… i rijetko nalazi vremena baviti se onim što je posao uprave – upravljati tvrtkom, kroz stalno ostvarenje kratkoročne uspješnosti i učinkovitost (operativa, npr. na razini mjeseca) i dugoročne uspješnosti i učinkovitost tvrtke (strategija, npr. godina i dulje).

Neka od ključnih postignuća u ovom dijel su:

·       razrada operativnih politika, ciljeva, planova i pokazatelja uspješnosti (npr. za: prodaju, nabavu, razvoj, proizvodnju…)

·       povezivanje ciljeva i pokazatelja uspješnosti s timovima i pojedincima

·       razvoj strukturiranog sustava plaća (npr. prema prikazanom modelu)

·      poboljšanje sustava nadzora kroz funkciju kontrolinga (npr. prikupljanje podataka o radu i rezultatima rada, pridržavanje poslovnim politikama, mj. ili kvartalno praćenje ukupnih rezultata poslovanja itd.)

·       uspostava funkcije upravljanja ljudskim potencijalima

 

Razvoj ljudi i organizacije

Organizacijska kultura je sustav vrijednosti, vjerovanja, pravila i običaja koji utječu na ponašanje pojedinca, grupe ili cijelog kolektiva. Organizacijska kultura, naročito u vremenima krize, može biti presudna za uspjeh ili propast cijele tvrtke!

Značajni sastojci u organizacijskoj kulturi su stil upravljanja vodećih menadžera, formalne i neformalne organizacijske vrijednosti koje se razvijaju ili degradiraju kroz vrijeme, te klima ili trenutno raspoloženje ljudi na koje može utjecati niz faktora od loše riječi rukovoditelja, odnosa pojedinaca pa do beznađa u poslovnoj okolini. 

Prethodne četiri faze su stvaranje temelja formalizirane organizacijske kulture – jasna pravila igre za sve, od 'gazde' pa do portira. U ovoj fazi se radi na učvršćivanju postavljenih temelja i stalnom poboljšanju postojeće organizacije, s ciljem da ona bude otporna na izazove i promjene u okolini!

U ovoj fazi se postavljaju ciljevi koji su usmjereni na kontinuirani razvoj organizacije kroz:

·       razvoj menadžerskih znanja i vještina, uz razvoj osobnog stila upravljanja

·       kontinuirano unaprjeđenje osobnih kompetencija zaposlenih

·       stalnu brigu oko formalnih i neformalnih vrijednosti organizacije, te usklađenje istih s okolinom – 'u zdravom tijelu, zdrav duh'

·       periodičko mjerenje organizacijske klime, uz poduzimanje preventivnih i korektivnih mjera

·       stjecanje navike menadžera da trajno rade na organizaciji, a ne samo da obavljaju poslove za tvrtku

·       mjerenje, usporedba i dosizanje najboljih u branši kroz model EFQM poslovna izvrsnost

Tajna uspjeha leži u uključivanju svih ljudi i dionika tvrtke!

 

Consultor, vaš partner na putu do poslovne izvrsnosti!

Poslovno savjetovanje

Poslovno savjetovanje

Kroz više od desetljeće rada tima poslovnih savjetnika za malo i srednje poduzetništvo profilirala se usluga koja povezuje teorijska znanja modernog menadžmenta za uspješnu primjenu.

Edukacija

Edukacija

Vjerujemo u funkcionalna rješenja - rješenje ne smije biti samo sebi svrhom, ono treba imati dodanu vrijednost za klijenta. Edukacija mora biti utemeljena na teorijskom znanju i dobroj praksi.

EU Fondovi i potpore

EU Fondovi i potpore

Članstvo u Europskoj uniji poticaj je da snažnije pokrenemo unutarnje reforme koje su važne za našu dobrobit kao i da očuvamo nacionalne i kulturne jedinstvenosti.

Normirani sustavi upravljanja

Normirani sustavi upravljanja

Bavimo se sustavom upravljanja kvalitetom od svog osnutka 1998. godine. U periodu do danas, na uvođenju sustava kvalitete prema standardu iz serije ISO 9000 radili smo sa više od 100 klijenata.